ระเบียบการรับบริการต่างๆ
     
ระเบียบการรับบริการต่างๆ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มกราคม. 2558