แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.) แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
 
   

 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

โครงการกอสร้่างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายบ้านในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2561